Regulativ

Hent Regulativ som pdf > her.

Regulativ for private, almene vandforsyninger på Mors

Indhold
1. Indledende Bestemmelser >
2. Vandforsyningens styrelse >
3. Ret til forsyning med vand >
4. Forsyningsledninger >
5. Stikledninger >
6. Opretholdelse af tryk og forsyning >
7. Vandforsyning til brandslukning >
8. Vandinstallationer >
…..8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
…..8.2 Vandinstallationer i bygninger
…..8.3 Vandinstallationer m.v. i jord
9. Afregningsmålere >
10. Vandspild >
11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt >
12. Anlægsbidrag >
13. Driftsbidrag >
14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag >
…… 14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
…… 14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse
……… .. … om individuel af regning efter målt forbrug
15. Klage >
16. Straffebestemmelser >
17. Ikrafttrædelse >


1 Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for vandforsyningsanlæg i Morsø kommune
Dette regulativ er udfærdiget af Vandrådet i Morsø Kommune i samarbejde med Morsø kommune. Regulativet er godkendt af Morsø kommune den 25 /05-2016. Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades eller udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.
1.1.1 Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015.
1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.
1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1310 af 25/11/2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.
1.1.5 Installationsarbejder Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med Lov nr. 401 af 28. april 2014, om autorisation på el-, VVS og kloakinstallationsområdet.
1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.
1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskab (beredskabsloven).
1.1.8 Morarenter Bestemmelser om morarenter og rykkergebyrer er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).
1.1.9 Vandafgift Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven).
1.1.10 Vandselskaber Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 1.1.11 Ejer og bruger I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14, også er omfattet af den pågældende bestemmelse. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.
1.1.12 Leje eller andelsbolig Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.
1.1.13 Ejerens underretning af brugere Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen jf. dog 9.13

1.2 Definition af Vandforsyningens anlæg m.v.
I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet ”almen vandforsyning”.
Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.
Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.
Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.
Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne.
Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra afspærringsanordningen herunder stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.
Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.
Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsanordning herunder stophane er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd.
Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.
Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.
Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed, som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.
Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.
Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.
Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.
Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil ejendommen afregner.


2 Vandforsyningens styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningen
Vandforsyningens ejerforhold og ledelse skal fremgå af vandforsyningens vedtægter, som skal være frit tilgængelige som angivet neden for. Ejerforhold og ledelse er ikke omfattet af kommunens godkendelse, fordi vedtægterne ikke kræves indsendt til kommunal godkendelse. Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til alle boliger, virksomheder og landbrug inden for forsyningsområdet. Den aktuelle ledelse/bestyrelse fremgår af hjemmesiden: Morsoeforsyning.dk / øens vandværker eller vandværkets egen hjemmeside. Oplysning om vedtægter, vandkvalitet, takster m.m. kan fås fra hjemmesiden / årlig redegørelse / ret direkte henvendelse til vandværket.

2.2 Afgørelser
Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.

2.3 Takstblad
Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer mv. fastsættes af vandforsyningen årligt og godkendes af kommunalbestyrelsen Taksterne bekendtgøres i et årligt takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades, og det kan rekvireres vederlagsfrit hos bestyrelsen.

2.4 Medlemskab
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejeren, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at blive optaget som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser

2.5 Forbrugerrepræsentation
Forbrugere har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til vandselskabets bestyrelse jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter oplyses af vandforsyningen.


3 Ret til forsyning med vand

3.1 Ret til forsyning med vand
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandforsyningens indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af eksempelvis landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster. Jf. 2.3.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder
Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.
Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer
Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg f. eks DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering, og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.
I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

3.4 Reserveforsyning
Etablering af egen vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kræver en boretilladelse og vandindvindingstilladelse fra Morsø Kommune, og kan normalt ikke forventes tilladt.
I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget (eksisterende) vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet – da det som udgangspunkt kræves, at ejendommens egen vandforsyning sløjfes ved tilslutning til alment vandværk. Morsø Kommune kan i særlige tilfælde tillade afvigelse fra dette.

3.5 Trykstød
Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås. Denne bestemmelse gælder også for beredskabsstyrelsen.

3.6 Udstykning, byggemodning m.v.
Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom eller ejerbolig.
Vandforsyningen fastlægger vilkår samt leveringsbetingelser for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.
I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.
Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.


4 Forsyningsledninger

4.1 Anlæg af forsyningsledninger
Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges. Dette må dog ikke ske i strid med vandforsyningsplaner, jf. vandforsyningsloven § 14, stk. 2. 4.2 Tinglysning Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen.


5 Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger
Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Erhvervs- og vækstministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.
Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

5.2 Stikledning til ejendomme
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.
Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).
Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.

5.3 Udstykning og omlægning
Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald skal ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Omkostningen er at betragte som et supplerende anlægsbidrag, og hvis dets størrelse ikke i forvejen er specificeret i takstbladet, skal det godkendes af Morsø Kommune.

Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning.

5.4 Ubenyttet ejendom
Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner
Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

5.6 Fri adgang til stophane
Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/ eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.


6 Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandtryk
Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.2.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
Vandforsyningen er inden for rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning
Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel via SMS/brev/tlf., men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3 Ulemper
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.
Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget
Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.7 Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse
Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Hvis ledningsdimensioneringen skal reduceres, eksempelvis i forbindelse med sløjfning af brandhaner besluttet af kommunen, afholdes udgifterne af kommunalbestyrelsen.

7.2 Flytning af forsyningsledning
Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen, hvis omlægningen er besluttet af kommunen. Hvis den er besluttet af vandforsyningen, afholdes udgiften af denne.

7.3 Brug af brandhaner
Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

7.4 Oplysning om brandvand
Beredskabsstyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.


8 Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
8.1.1 Grundejeren
Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6, angående afregningsmålere.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.11, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.
Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.
8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring
Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg, skal færdigmeldes til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS installatør.
Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 (4. udgave, september 2012), og det skal inden etablering anmeldes og godkendes af Morsø Kommune, jf. bekendtgørelse nr.1310 af 25–11-2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.
8.1.3 Vandinstallationer
Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.
Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVS-installatør, jf. Erhvervs og vækstministeriets bekendtgørelser nr. 859 af 3. juni 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder (udskiftning) og nr. 546 af 30. maj 2014 om simple arbejder på el- VVS og kloakinstallationsområdet som enhver må udføre.
Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).
Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt. Side 13 8.1.4
Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.
8.1.5 Fejl på vandinstallationer
Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.
Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.
8.1.6 Forsvarlig funktion
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.
Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.
8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer
Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.
8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning
Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.
8.1.9 Aktuel fare for forurening
Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet f.eks. som følge af trykfald Side 14 eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild jf. 10.3
Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet.
Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør.

8.2 Vandinstallationer i bygninger
8.2.1 Trykforøgeranlæg
Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal foretages særlige foranstaltninger herunder opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.
Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.
8.2.2 Brandtekniske installationer
Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).
Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsyningen, jf. punkt 3.2.
Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord
8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning
Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.
8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning
Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren, hvis de er en følge af forhold inde på grunden, af grundejerens dispositioner, eller en nødvendig følge af myndighedsbeslutninger. Side 15
8.3.3 Målerbrønde
Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved grundejerens/brugerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør og tilgængelig. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.
Målerbrønden (men ikke stophane og afregningsmåler i den, jf. 9.4) etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, med mindre andet på etableringstidspunktet fremgik af vandværkets takstblad eller vedtægter, eller der foreligger anden aftale mellem grundejeren og vandforsyningen.
For forbrugere, som tilsluttes efter 31-12-2017, skal det fremgå af vandværkets takstblad, hvis målerbrønden etableres af og tilhører vandforsyningen, og om omkostningen er inkluderet i tilslutningsbidraget eller betales med et særskilt beløb.


9 Afregningsmålere

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug
De generelle bestemmelser for vandinstallationer, jf. 8.1.1 – 8.1.4, finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug
Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.
Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.
Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3 Placering af afregningsmåler
Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.
Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning ændres til målerbrønd. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
Målerbrønden placeres ca. en meter inden for skel, eller placeres efter konkret aftale mellem grundejer og vandforsyningen.

9.4 Vandforsyningens ejendom
Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Afregningsmålere anbringes af vandforsyningen på grundejerens bekostning, med mindre andet fremgår af takstblad eller af aftale med vandforsyningen.
Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. 9.5 Aflæsning Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel jf. 9.17 Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.

9.5 Aflæsning
Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel jf. 9.17
Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning
Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17. Side 17

9.7 Størrelse og type
Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Ændring af vandforbruget
Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jf. 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9 Ejerens ansvar
Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

9.10 Utætheder eller fejl
Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb mv i afregningsmålere
Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning
Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug.

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter
For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol
Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren
Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.
Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger inden for de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.
Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.
Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Meddelelse om det fastsatte skøn skal være ledsaget af henvisning til klagevejledning og angivelse af klageinstans.

9.16 Selvaflæsning
Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til vandforsyningen (selvaflæsning).
Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.
Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug. Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.
9.16.1 Fjernaflæsning

Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålere skal foretages som fjernaflæsning, som foretages af vandforsyningen.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere
Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.
Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.


10. Vandspild

10.1 Benyttelse og spild af vand
Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.
Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler
Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer efter stophane i skel og før afregningsmåleren (jordledningen), kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.
Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren. Meddelelse om det fastsatte skøn skal være ledsaget af henvisning til klagevejledning og angivelse af klageinstans.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild
Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.


11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn
Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden
retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer jf. vandforsyningsloven § 64, stk. 1.

Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningsloven § 64 stk. 1 adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer
For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.
Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.3 Oplysninger om vandforbrug
Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere
Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet
Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

  • Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, E-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
  • en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for
    almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,
  • overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Vandkvalitet m.m. skal meddeles til alle forbrugere årligt jf. § 29 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bek. Nr. 1310 af 25-11-2015), men det er tilstrækkeligt at meddele det på en hjemmeside i stedet for Onsdagsavisen eller brev/mail til hver husstand.


12. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag
Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag
Når en ejendom bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.
En ejendom, der tidligere har været tilsluttet, men pga. nedrivning eller lignende har afmeldt og fået afbrudt stikledningen ved hovedledningen, skal betragtes som et nyt forbrugssted, medmindre der er betalt et fast driftsbidrag i perioden mellem afbrydelsen og den nye tilslutning. En sådan ejendom, som har betalt fast bidrag skal kun betale de faktiske omkostninger til denne tilslutning.
Betalingen for denne type ejendom kan dog ikke overstige stikledningsbidraget i takstbladet.

12.3 Forsyningsledningsnettets alder
Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre.

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning
Hvis en ejendom, der hidtil har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

12.5 Betaling af anlægsbidrag til udstykning
Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.
Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug
For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de faktiske udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance. Hvis bidragets størrelse ikke er specificeret i takstbladet, skal det i hvert enkelt tilfælde godkendes af Morsø Kommune.

12.8 Ændret anvendelse af ejendom
Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde, hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På anfordring skal ejeren meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres nye/flere installationer, herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.

Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.
Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget
Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget. Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, inden det opkræves hos andelshaverne.


13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand
For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Evt. brandvand aftales direkte mellem beredskabet og den berørte vandforsyning.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer
For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug
For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer
For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud
For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug
Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden. Meddelelse om det fastsatte skøn skal være ledsaget af henvisning til klagevejledning og angivelse af klageinstans.


14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.
14.1.1 Betaling af anlægsbidrag
Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.
Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet til ejer senest 5 arbejdsdage, inden den foretages.
Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal fremgå af takstbladet.
Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.
14.1.2 Betaling af driftsbidrag
Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.
Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet til ejer og bruger mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.
Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal fremgå af takstbladet.
Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.
14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand
Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.
Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.
14.1.4 Åbning ved ejerskifte
Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning. Gebyr for genåbning skal fremgå af takstbladet.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel af regning efter målt forbrug

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag
Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.
Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
14.2.2 Specificeret opkrævning
Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag
Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.
Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.
Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt tal at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum, til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.
Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelsen og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted.
14.2.4 Fraflytning
Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag mv. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i lejerens slutopgørelse vedrørende driftsbidrag mv.
14.2.5 Meddelelse om ny bruger
Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ejendommens ejer hæfter for enhedens driftsbidrag fra tidspunktet fra tidligere brugers konstaterede fraflytning og indtil ny brugers overtagelse. Dette gælder såvel ved manglende underretning som i det hele taget.
14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger
Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet. Der kan forlanges et gebyr, hos ejer eller bruger, for genåbningen. Gebyr for genåbning skal fremgå af takstbladet.
14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag
Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.


15 Klage

15.1

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation (mægling). Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk


16. Straffebestemmelser

16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84
Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning, samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt ved lige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på vandinstallationer
Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5, i lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere
Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.

På samme måde straffes overtrædelse af regulativets 11.3.


17. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den ……25 /05 – 2016…….. Samtidig ophæves det tidligere regulativer for de enkelte tilsluttede vandværker.

Det fremgår af bilag til regulativet hvilke vandværker, der har tilsluttet sig til det. Bilaget kan til enhver tid udvides med flere almene vandværker, hvis nogen ikke har været tilsluttet fra starten; men senere ønsker at tilslutte sig.
For det enkelte tilsluttede vandværk har regulativet retsvirkning fra den dato, hvor det skriftligt har tilsluttet sig til det.


Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Hent Regulativ som pdf > her.